Dnes je:

 

Úradna tabuľa obce

                                                                

Oznam - Komunálne voľby 2018 - Zápisnica z výsledku volieb

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov miesnej samosprávy obcí 10.11.2018
Viac informácií ...

Dátum zverejnenia 14.11.2018


VÝBEROVE KONANIE na funkciu riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Vlkovce

Obec Vlkovce zastúpena starostom obce Ing. Jánom Kalatom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vlkovce....
Viac informácií ...

Aktualizované 9.11.2018


Oznam - Komunálne voľby 2018- Zoznam kandidátov ktorí sa vzdali kandidatúry

Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce Vlkovce ktorí sa vzdali kandidatúry
Viac informácií ...

Dátum zverejnenia 9.11.2018


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 7.11.2018 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 7. novembra 2018 (streda)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 4.11.2018


Oznam - Komunálne voľby 2018- Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vlkovciach
Viac informácií ...

Dátum zverejnenia 25.9.2018


Oznam - Komunálne voľby 2018

OZNAM - V súvislosti s plnením úloh podľa Harmonogramu organizačného zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 oznamujeme , že:
Viac informácií ...

Dátum zverejnenia 30.8.2018


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 30.8.2018 19:30

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 24. júla 2018 (utorok)
o 19.30 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 26.8.2018


Oznam - Prerušenie distríbúcie elektriny - 30.7.2018

Na základe oznámenia Východoslovenskej distribučnej spoločnosti a.s., Košice bude dňa 30.júla 2018 v čase od 06.30 do 18.30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia v celej obci Vlkovce.
Viac informácií ...

Dátum zverejnenia 25.7.2018


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 24.7.2018 19:30

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 24. júla 2018 (utorok)
o 19.30 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 22.7.2018


VÝBEROVE KONANIE na funkciu riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Vlkovce

Obec Vlkovce zastúpena starostom obce Ing. Jánom Kalatom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
DRUHÉ VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vlkovce....
Viac informácií ...

Aktualizované 19.7.2018


Zverejnenie schválenia prevodu majetku

Obec Vlkovce zverejňuje schválenie prevodu majetku obce spôsobom predaja z dôvodu osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve obce Vlkovce ...

Viac informácií ...

Dátum zverejnenia 29.6.2018


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 25.6.2018 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 25. júna 2018 (pondelok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 22.6.2018


SMS POMOC 112

Úprava spôsobu akým sa má správne využívať SMS na číslo tiesňového volania 112.
Viac informácií _ SMS POMOC 112...

Dátum zverejnenia 22.5.2018


Oznam - Zámer predaja majetku obce

Obec Vlkovce zverejňuje zámer prevodu majetku obce spôsobom predaja z dôvodu osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve obce Vlkovce, k.ú. Vlkovce, okres Kežmarok, ...

súbor na stiahnutie: Zámer predaja majetku obce

Dátum zverejnenia 16.5.2018


Oznam - Zámer predaja majetku obce

Obec Vlkovce zverejňuje zámer prevodu majetku obce spôsobom predaja z dôvodu osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve obce Vlkovce, k.ú. Vlkovce, okres Kežmarok, ...

súbor na stiahnutie: Zámer predaja majetku obce

Dátum zverejnenia 16.5.2018


Oznam - Zámer predaja majetku obce

Obec Vlkovce zverejňuje zámer prevodu majetku obce spôsobom predaja z dôvodu osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve obce Vlkovce, k.ú. Vlkovce, okres Kežmarok, ...

súbor na stiahnutie: Zámer predaja majetku obce

Dátum zverejnenia 16.5.2018


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 14.5.2018 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 14. mája 2018 (pondelok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 10.5.2018


VÝBEROVE KONANIE na funkciu riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Vlkovce

Obec Vlkovce zastúpena starostom obce Ing. Jánom Kalatom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vlkovce....
Viac informácií ...

Aktualizované 18.4.2018


Komunitný plán sociálnych služieb

Obec Vlkovce v súčasnosti pripravuj e Komunitný plán sociálnych služieb obce Vlkovce na obdobie rokov 2018-2023 ......
Viac informácií ...

Aktualizované 17.4.2018


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 28.2.2018 18:30

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 28. februára 2018 (streda)
o 18.30 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 22.22.2018


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 15.12.2017 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 15. decembra 2017 (piatok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 12.12.2017


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov
( ďalej len „zákon“):


Názov predmetu zákazky:

 • Rekonštrukcia a revitalizácia kultúrneho domu obec Vlkovce

  Prílohy (dokumenty na stiahnutie):

 • VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 • NÁVRH ZMLUVY O DIELO

 • ZADANIE + PD

  Dátum zverejnenia 06.11.2017


 • Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 2.11.2017 19:00

  V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 2. novembra 2017 (štvrtok)
  o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
  Program OZ - PDF

  Dátum zverejnenia 30.10.2017


  Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 28.8.2017 19:30

  V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 28. augusta 2017 (pondelok)
  o 19.30 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
  Program OZ - PDF

  Dátum zverejnenia 24.8.2017


  Oznam - Zámer predaja majetku obce

  Obec Vlkovce zverejňuje zámer prevodu majetku obce spôsobom predaja z dôvodu osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve obce Vlkovce, k.ú. Vlkovce, okres Kežmarok, ...

  súbor na stiahnutie: Zámer predaja majetku obce

  Dátum zverejnenia 8.8.2017


  Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 21.6.2017 19:00

  V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 21. júna 2017 (streda)
  o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
  Program OZ - PDF

  Dátum zverejnenia 19.6.2017


  Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 15.5.2017 19:00

  V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 15. mája 2017 (pondelok)
  o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
  Program OZ - PDF


  Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 28.2.2017 18:00

  V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 28. februára 2017 (utorok)
  o 18.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
  Program OZ - PDF

  Dátum zverejnenia 24.2.2017


  Harmonogram zberu odpadov pre rok 2017

  Oznam o harmonograme zberu odpadov na rok 2017 v obci Vlkovce
  Zber separovaného odpadu 2017

  Dátum zverejnenia 10.1.2017


  Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 15.12.2016 18:00

  V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 15. decembra 2016 (štvrtok)
  o 18.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
  Program OZ - PDF

  Dátum zverejnenia 9.12.2016


  Pozvánka - členská schôdza DHZ Vlkovce

  Dňa 18.decembra 2016 (nedeľa) o 15.00 hod. sa v sále kultúrneho domu ObÚ Vlkovce uskutoční ustanovujúca členská schôdza dobrovoľného hasičského zboru obce Vlkovce (DHZ Vlkovce).
  Viac informácií ...

  Dátum zverejnenia 9.12.2016


  Pozvánka na zasadnutie OcZ - 4.11.2016

  Pozvánka na zasadnutie OcZ Vlkovce

  Dátum zverejnenia 1.11.2016


  O Z N A M

  VLKOVCE - Obecný potok, protipovodňová ochrana a preventívna ochrana pred povodňami

  Dátum zverejnenia 26.9.2016


  Pozvánka na zasadnutie OcZ - 26.8.2016

  Pozvánka na zasadnutie OcZ Vlkovce

  Dátum zverejnenia 26.8.2016


  Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 31.5.2016 19:00

  V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 31. mája 2016 (utorok)
  o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach
  s nasledovným programom:

  Program OZ - PDF

  Dátum zverejnenia 28.5.2016