Dnes je:

 

Obecná knižnica Vlkovce


V septembri 2016 knižnica po krátkej prestávke pokračovala vo svojej činnosti. Nová prevádzková doba, nová pani knihovníčka, čiastočne obnovený a zrevidovaný knižničný fond a čiastočne upravené a skrášlené priestory – to privítalo návštevníkov knižnice po letných prázdninách. Obec Vlkovce jej dala nový názov „Obecná knižnica Vlkovce“, schválila Štatút Obecnej knižnice Vlkovce a schválila Knižničný a výpožičný poriadok, vrátane cenníka za výpožičné služby. V dnešnej dobe, keď každá vzdelávacia inštitúcia volá po zvýšení čitateľskej gramotnosti a čitateľskej kultúry, má aj naša obecná knižnica svoje nezastupiteľné miesto. Možno si niekto povie „ čo tá už môže ponúknuť ?!“ Každá knižnica je miestom spomienok a pamätí a je neoddeliteľnou súčasťou našej kultúrnej histórie. Vykonáva cennú archivačnú činnosť a zachováva kultúrne dedičstvo. Knižnica je miestom určeným predovšetkým mladým ľuďom, kde majú možnosť voľného prístupu k informáciám, k učeniu a oddychu nielen pri internete a mobilných hrách. A tak je aj mostom medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Knižnica popri poskytovaní knižnično-informačných služieb je aj miestom organizácie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí pre svojich používateľov. Preto odpoveď znie: „Aj Obecná knižnica Vlkovce má čo ponúknuť !!“: Deťom a mladým - vytváranie si čitateľských návykov a zmysluplné využívanie voľného času; starším – udržiavanie si sviežej mysle pri dobrej knihe a strednej generácii – chvíle oddychu popri plnení všetkých povinností, ktoré musí zvládnuť. A ak si niekto aj tak povie: „čo tá už môže ponúknuť s knižničným fondom, ktorí sa nemôže rovnať s knižničným fondom mestských knižníc?!“ Stačí už len doplniť: „Mnoho kníh neznamená mnoho dobrých kníh“. A to, že dobré knihy v našej obecnej knižnici sú, sa môžete presvedčiť aj sami.Vaša Obecná knižnica Vlkovce


„Kto číta, ten myslí, kto myslí, ten uvažuje.“ (Victor Hugo)
Prevádzková doba

Štvrtok:17.00 hod. –19.00 hod.

zimné obdobie (1.11.2016-31.3.2017):

Štvrtok:15.30 hod. –17.30 hod.Cenník za čitateľské služby

schválené Obecným zastupiteľstvom obce Vlkovce uznesením č. 26/2016
zo dňa 27.06. 2016 s účinnosťou od 01. 07. 2016

P.č.

Účel

Sadzba v €

1.

Zápisné: deti , mládež do 18 rokov, dôchodcovia

01,00

2.

Zápisné: dospelí občania

02,00

3.

Ročné členské:

01,00

4.

Upomienka

00,40

5.

Strata členského preukazu

00,50


Zodpovedný pracovník knižnice: p. Jana Polčáková


  • Š T A T Ú T obecnej knižnice Vlkovce
  • Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice obce Vlkovce

  •