Dnes je:

 

Aktuality

Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 11.2.2019 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 11. februára 2019 (pondelok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 5.2.2019


Členská schôdza DHZ Vlkovce - 12.1.2019

Za účasti členov DHZ Vlkovce, predsedu ÚzO Petra Dudu a Pavla Karnafela sa dňa 12.01.2019 na Obecnom úrade vo Vlkovciach uskutočnila výročná členská schôdza DHZ, kde sa zhodnotila činnosť DHZ za rok 2018.....
Viac informácií ...

Zverejnené 23.1.2019


VÝBEROVE KONANIE na funkciu riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Vlkovce

Obec Vlkovce zastúpena starostom obce Ing. Jánom Kalatom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vlkovce....
Viac informácií ...

Aktualizované 17.1.2019Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 4.1.2019 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 10. decembra 2018 (pondelok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 1.1.2019